• inrad_6@yahoo.com

  • 0885/505 086

  • гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Нашите услуги

Съставяне

Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки з...

Прочети

Калкулиране на себестойност на продукцията

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални акти...

Прочети

Хронологично осчетоводяване

Осчетоводяване на стопанските операции.

Завеждане и ...

Прочети

Консултации

Избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съо...

Прочети

Изготвяне на счетоводна политика

Счетоводната политика трябва да бъде утвърдена от ръководството и з...

Прочети

Създаване на методика за счетоводно обслужване

Изготвяне на индивидуален сметкоплан

Прочети