• inrad_6@yahoo.com

  • 0885/505 086

  • гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Нашите услуги

Калкулиране на себестойност на продукцията

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.