• inrad_6@yahoo.com

  • 0885/505 086

  • гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Нашите услуги

Хронологично осчетоводяване

Осчетоводяване на стопанските операции.

Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.